Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN KRACHT OP 01/01/2021
Dit document, waarnaar de Algemene gebruiksvoorwaarden van de site
www.voglaire.com (hierna de "Site") is bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens,
zoals hieronder gedefinieerd.
Wij nodigen u uit alle door ons verstrekte informatie zorgvuldig te lezen en indien u vragen hebt, contact met ons op te nemen.


1- Definities
"Gegevens": alle informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon. Er zal u nooit worden gevraagd om zogenaamde "gevoelige" persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen, of over uw inkomen of belastingsituatie.

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld voor het strikte gebruik en begrip van de Site en haar Diensten, alsmede voor de in artikel 4 beschreven doeleinden.

De Sales Operator treedt op als de beheerder van uw gegevens die worden verzameld wanneer u de Site gebruikt om u de Diensten te verlenen. Dit betekent dat de Sales Operator verantwoordelijk is voor het verzamelen, beveiligen en gebruiken ervan voor de hier beschreven doeleinden in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. The Sales Operator verhuurt of geeft zijn klantenbestanden niet door aan derde commerciële bedrijven die geen verband houden met de Diensten zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site.

Nieuwsbrief: informatieve, promotionele of reclame e-mail die door de Sales Operator wordt verstuurd naar Gebruikers die hun contactgegevens hebben doorgegeven met het oog op de uitvoering van de Diensten van de Sales Operator.

"Diensten": Alle diensten die door de Verkoper op de Site worden aangeboden en die worden beschreven in artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden;

"Gebruiker" / "U": betekent iedere persoon die gebruik maakt van de Diensten op de Site.

2 - Toestemming
Door onze Diensten te gebruiken, stemt u ermee in waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken en begrijpt u en stemt u ermee in dat uw Gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en doorgegeven aan derden, zoals hieronder beschreven, met het doel de Diensten te verlenen waarvan u gebruik wenst te maken.
Het verstrekken van onjuiste informatie is in strijd met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site die toegankelijk zijn via de volgende URL-link: https://www.voglaire.com/conditions-generales-utilisation

3 - Verzamelde gegevens
Wij kunnen de volgende categorieën van gegevens verzamelen:

a. Surfen op de Site
Verbindingsgegevens. Telkens wanneer u verbinding maakt met de Site, verzamelen wij passief informatie zoals, maar niet beperkt tot, het IP-adres van uw computer, de datum en het tijdstip van verbinding, en informatie over uw browser.
Navigatiegegevens. Wij verzamelen ook informatie die aangeeft hoe u toegang krijgt tot de Site, welke pagina's u bezoekt en hoe lang.
Wij kunnen gebruik maken van Cookies zoals hieronder uiteengezet.

b. Telefonische biedingen en veilingopdrachten en online verzoek om prijsopgave
Wanneer u een aankooporder of telefonisch bod plaatst, of wanneer u online een gratis waardebepaling aanvraagt, verzamelen wij informatie zoals uw volledige naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, aankoopgeschiedenis en details over het aantal en het bedrag van uw biedingen.
Deze informatie wordt door de verkooporganisatie gevraagd om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot formele identificatie van haar klanten, waaraan zij is onderworpen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.

c. Abonnement op een nieuwsbrief
In overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal u, wanneer u zich abonneert op een Nieuwsbrief op de Site, gevraagd worden een aantal Gegevens te verstrekken, met name uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, enz.
Deze informatie is nodig door de Sales Operator om u Nieuwsbrieven te kunnen sturen die overeenkomen met het gewenste onderwerp en verkoopspecialiteiten.

d. Bankgegevens
Wanneer u een veilingbewijs online betaalt, wordt u gevraagd om uw bankgegevens om de betaling van uw bewijs te garanderen of om uw deelname aan de veiling te garanderen.
Wanneer u een voorschot stort, worden uw gegevens gevraagd om uw betaling van een lot te garanderen in geval van een toewijzing in uw voordeel. De verkoopsagent kan beslissen om het voor de verkoop gestorte bedrag in te houden als waarborg in afwachting van uw volledige betaling.
Deze gegevens worden echter rechtstreeks doorgegeven aan de betalingsprovider van de Verkoper, het bedrijf Ingenico, dat via zijn eigen diensten PCI-DSS-gecertificeerd is.
Indien u weigert uw factuur online te betalen, zal de Sales Operator contact met u opnemen en overgaan tot de betaling van uw factuur via de op de Site beschreven middelen.
Wij bewaren dergelijke Gegevens niet; deze worden veilig verzameld en opgeslagen door de betalingsprovider van de Verkoper, Ingenico, die PCI-DSS gecertificeerd is. Deze norm is een internationale veiligheidsnorm die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens van de kaarthouder te waarborgen en aldus de bescherming van kaart- en transactiegegevens te verzekeren.
Wanneer u een Aankoop Order of een Telefonische Bieding aanvraag op de Site plaatst, worden uw bankgegevens opgevraagd door de Sales Operator om de geldigheid van uw bankrekening te controleren. Deze gegevens worden echter slechts bewaard voor de duur van de veiling.

4 - Doeleinden van het verzamelen van uw gegevens
Uw gegevens worden verzameld om ons in staat te stellen u te voorzien van de Diensten en om te voldoen aan een of meer van de volgende doeleinden:
-Om het gebruik van de Site mogelijk te maken,
-om een overzicht te geven van de ingediende inkooporders en telefonische biedingen,
-Zorgen voor de juiste uitvoering van door Gebruikers geïnitieerde transacties, zoals Inkooporders en Telefonische Veilingen,
-Het verstrekken van een dienst van gratis schattingen van de aangeboden goederen;
-Een efficiënte klantendienst aan te bieden, met name wat hulp bij het gebruik van de Site en het beheer van klachten betreft,
-Om een bestand van Gebruikers, klanten en prospects op te bouwen,
-Om nieuwsbrieven, uitnodigingen en reclameberichten te verzenden volgens de voorkeuren die zijn gekozen uit de categorieën van voorgestelde objecten,
-Het opstellen van commerciële statistieken en statistieken over het gebruik van de Diensten intern,
-Om geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten en de Site te beheren,
-Om fraude te bestrijden,
-uw verzoeken om toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de verzameling van uw gegevens te behandelen,
-Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij informeren u, op het moment dat wij uw gegevens verzamelen, of bepaalde gegevens moeten worden ingevuld of dat zij facultatief zijn. Indien u deze verplichte velden niet invult, krijgt u geen toegang tot de Diensten.

Inschrijving op onze Nieuwsbrief geschiedt door middel van een selectievakje op de desbetreffende pagina van de Site.

Het is mogelijk zich op elk moment uit te schrijven voor de Nieuwsbrieven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de ontvangen e-mails.

Indien de afmeldlink niet werkt, kunt u zich afmelden door een bericht te sturen naar het in artikel 13 vermelde adres.

5 - Ontvangers van de gegevens
a. Onze dienstverleners
Wij delen uw gegevens met onze eigen dienstverleners in de Europese Unie, met name om op verzoek en namens ons diensten en acties uit te voeren, zoals het controleren van de geldigheid van uw telefoonnummer, het verzenden van promotie- en marketingmails of sms'jes of om ons in staat te stellen uw transacties te beheren.
Wij gebruiken en verwerken uw inloggegevens om storingen en fouten in telecommunicatiesystemen op te sporen, af te bakenen en te verhelpen.
Wij kunnen verbindingsgegevens ook gebruiken om illegaal gebruik van de telecommunicatiesystemen en -diensten op te sporen.

b. Juridische autoriteiten
Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen kan de verkoopmaatschappij verplicht worden informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten en rechtbanken met het oog op strafrechtelijke vervolging. De Sales Operator mag u niet op de hoogte brengen van de bekendmaking van uw gegevens aan bevoegde derden.
Hoe lang we de gegevens bewaren
Wij zullen uw Gegevens slechts bewaren gedurende de periode die nodig is om onze Diensten te verlenen en tot drie (3) jaar na uw inschrijving op de Nieuwsbrief.

Aan het einde van deze periode van drie (3) jaar kan de verkooporganisatie opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u informatie over de producten en diensten van de verkooporganisatie wenst te blijven ontvangen. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke positieve actie van uw kant, zullen uw Gegevens worden gearchiveerd of verwijderd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

In geval van schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of van dit Privacybeleid, behoudt de Sales Operator zich het recht voor om de toegang tot de Diensten van de Site te weigeren onder de voorwaarden beschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Overeenkomstig artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel archiveert de verkooporganisatie alle gegevens van de geselecteerde inschrijvers gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf het einde van de contractuele relatie en voor facturatie- en boekhoudkundige beheersdoeleinden.

Evenzo worden de gegevens van de geselecteerde inschrijvers gearchiveerd in het kader van het beheer van de contracten tussen handelaars en niet-handelaars of tussen handelaars onderling gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het einde van de contractuele relatie, overeenkomstig artikel L.110-4 van het Wetboek van Koophandel. Overeenkomstig artikel 213-1 van de Franse consumentenwet kan deze termijn tot tien (10) jaar worden verlengd wanneer de overeenkomst elektronisch met een consument is gesloten en betrekking heeft op een bedrag van 120 euro of meer, en de verkooporganisatie de winnende bieder te allen tijde toegang garandeert indien deze daarom verzoekt.

Aan het einde van deze termijn verbindt de verkooporganisatie zich ertoe de gegevens waarover zij beschikt te wissen of anoniem te maken.

7 - Veiligheid
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van al uw Gegevens te waarborgen om te voorkomen dat deze verloren gaan, worden gestolen, beschadigd, vervormd of onder onbevoegden worden verspreid.

Wij slaan uw gegevens op op servers die zich in de Europese Unie bevinden.

8 - Koekjes
Cookies zijn tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen. Zij worden gecreëerd wanneer de browser van een gebruiker een bepaalde website laadt: de website zendt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt.
Telkens wanneer u terugkeert naar dezelfde site, haalt de browser het bestand op en stuurt het naar de server van de website.
Wanneer u de Site voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een waarschuwingsbanner waarin u wordt gevraagd of u tijdens uw navigatie het gebruik van cookies accepteert. Deze cookies worden dan geactiveerd na uw toestemming.
Deze banner informeert u dat uw voortdurend bezoek aan de Site betekent dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming vereist is, tijdens uw surfen.
U kunt ook uw browsing voortzetten terwijl u cookies weigert onder de hieronder beschreven voorwaarden.

a. Gebruikte cookies
De Sales Operator maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site.

Google Analytics is een marketinganalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt codes bestaande uit tekst en cijfers die op uw apparaat worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de Diensten te analyseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Services (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door een server van Google.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Services gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google Analytics slaat informatie op over
-De pagina's die u bezoekt op de website;
-De tijd die je op elk van deze pagina's doorbrengt;
-De links die u naar de Site brachten;
-Wat u aanklikt tijdens het surfen op de Site.

Wij maken geen gebruik van re-targeting advertentiecookies of andere advertentie-populatieservices die aangeven of gebruikers specifieke acties op een site hebben ondernomen nadat ze op een advertentie op een van de pagina's hebben geklikt.

Google Analytics maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam

Vervaldatum

Rol

_ga

14 maanden

Wordt gebruikt om te tellen hoeveel mensen de Site bezoeken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikers die de Site eerder hebben bezocht.

_gat

10 minuten.

Wordt gebruikt om te controleren hoe vaak webpagina's worden opgevraagd
b. Doeleinden van het gebruik van cookies
De cookies die wij uitgeven, stellen ons in staat om:
-Statistieken op te stellen over het verkeer en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Site bestaat (bezochte secties en inhoud, afgelegde routes), zodat wij het belang en de ergonomie van onze Diensten kunnen verbeteren;
-de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan de Site, in overeenstemming met de hardware en software voor het bekijken of lezen waarover uw terminal beschikt.

c. Cookie-instellingen beheren
Om uw browsing voort te zetten door cookies te weigeren, kunt u uw instellingen in uw browser op elk moment wijzigen.
Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin staat hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste browsers.
-Internet Explorer
-Google Chrome
-Safari
-Firefox

Alle instellingen kunnen uw navigatie op het Internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde Diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van bepaalde Diensten die voortvloeien uit de onmogelijkheid om de cookies die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of gewist, op te slaan of te raadplegen.
U kunt er ook voor kiezen om u specifiek en uitsluitend te verzetten tegen Google Analytics-cookies door de add-on module te installeren die toegankelijk is door op de volgende link te klikken
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None.

9 - Rechten van de gebruiker
De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten waarop u zich hebt geabonneerd. U kunt uw toestemming voor de verwerking van Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Dienst dus niet intrekken, tenzij u stopt met het gebruik van de Diensten.
U kunt echter te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of om legitieme redenen verzoeken deze te verwijderen, door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in paragraaf 13 hieronder. De verkooporganisatie verstrekt binnen één (1) maand na uw verzoek informatie over de ondernomen actie. Verzoeken om de verwerking te beperken of de gegevens over te dragen, worden onder dezelfde voorwaarden gedaan. Deze termijn van één (1) maand kan niettemin met twee (2) maanden worden verlengd, op voorwaarde dat u binnen de termijn van één (1) maand in kennis wordt gesteld van de redenen voor de verlenging.
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens waarvoor u eerder uw specifieke toestemming hebt gegeven met het oog op prospectie.
De verkooporganisatie zal u kosteloos informatie verstrekken over de gegevens die over u zijn opgeslagen. De informatie kan, indien u dat wenst, elektronisch worden verstrekt.
Voor uw veiligheid vragen wij u begrip op te brengen voor het feit dat wij in geval van een aanvraag of wijziging uw identiteit moeten verifiëren. Uw identificatie wordt na uw verzoek niet bewaard.
De verkooporganisatie verbindt zich ertoe alle ontvangers van de gegevensverwerking op de hoogte te brengen van uw verzoek.

10- Lot van gegevens na overlijden
U hebt het recht om, met uw specifieke toestemming, richtlijnen te formuleren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen van uw Gegevens na uw overlijden. U kunt deze instructies te allen tijde wijzigen of intrekken.
U kunt een persoon aanwijzen om uw instructies uit te voeren. Deze persoon is dan gerechtigd om bij uw overlijden kennis te nemen van de richtlijnen en de uitvoering ervan te vragen aan de Sales Operator. Bij ontstentenis van een aanwijzing of, behoudens andersluidende instructie, in geval van overlijden van de aangewezen persoon, zijn uw erfgenamen gerechtigd kennis te nemen van uw instructies en de uitvoering ervan te vragen aan de Sales Operator.

Bij gebreke van instructies of een verklaring van het tegendeel in uw instructies, kunnen uw erfgenamen uw rechten uitoefenen in de mate die nodig is om :
-De organisatie en afwikkeling van uw nalatenschap. In dit verband kunnen uw erfgenamen toegang krijgen tot de gegevensverwerking die op u betrekking heeft om informatie te identificeren en te verkrijgen die nuttig is voor de vereffening en de verdeling van de nalatenschap. Zij kunnen ook mededeling krijgen van digitale activa of gegevens die lijken op familieherinneringen, die aan de erfgenamen kunnen worden doorgegeven;
-het in aanmerking nemen van het overlijden door de verkoopverantwoordelijke. In dit verband kunnen uw erfgenamen bezwaar maken tegen de voortzetting van de verwerking van uw gegevens of deze laten bijwerken.

Indien uw erfgenamen daarom verzoeken, moet de verkoopmaatschappij bewijzen, zonder kosten voor de aanvrager, dat zij de door de erfgenamen verlangde verrichtingen heeft uitgevoerd.
Geschillen tussen erfgenamen over de uitoefening van deze rechten worden voorgelegd aan het bevoegde Hooggerechtshof.

11- Wijziging van het privacybeleid
De Sales Operator behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dat van toepassing zal blijven voor de duur van het gebruik van de Site en de Diensten. In geval van een wijziging zal de Sales Operator u per e-mail op de hoogte brengen.

Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, stemt u ermee in de Diensten niet langer te gebruiken. Anders is uw gebruik van de Diensten onderworpen aan de voorwaarden van de nieuwe versie van het Privacybeleid.
Elke toegang tot de Diensten na kennisgeving door de Sales Operator van de nieuwe versie van het Privacybeleid houdt uw volledige aanvaarding van de nieuwe versie van het Privacybeleid in.

De nieuwe versie van het Privacybeleid dat van toepassing is op de Diensten is beschikbaar op de Site. De Sales Operator nodigt u uit om hen te raadplegen bij het indienen van een aankooporder of een offerteaanvraag
Telefonische biedingen en online offerte aanvragen.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om zonder opgaaf van reden alle of een deel van de Diensten te wijzigen of op te schorten.

Het wijzigen of verwijderen van de Diensten geeft u geen recht op welke vergoeding dan ook.

12 - Geschillen
In geval van een geschil over het gebruik van uw gegevens kunt u zich wenden tot de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

13 - Contact
Vragen over uw gegevens en de manier waarop wij ze gebruiken, kunt u rechtstreeks sturen naar: lesventes@voglaire.com of naar het volgende postadres
Les ventes Damien Voglaire
Charleroisesteenweg 162/8 - 1060 Brussel - België

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om u te verzetten tegen de gegevens, deze in twijfel te trekken, toegang te verkrijgen tot de gegevens, deze te corrigeren of in te trekken, kunt u contact met ons opnemen op dezelfde adressen, onder de in artikel 9 hierboven beschreven voorwaarden.

Aangezien deze gegevens uitsluitend voor bewijskrachtige doeleinden worden bewaard, moeten zij zo worden gearchiveerd dat zij niet meer in de actieve gegevensbank voorkomen en alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn.