Kopen op de veilingen

Indien u op de hoogte wenst te blijven voor onze toekomstige veilingen kunt u zich voor onze newsletter inschrijven. Dankzij deze blijft u op de hoogte voor toekomstige veilingen.

Onze catalogus is zowel ter plaatse beschikbaar als via abonnement.

Bent u op zoek naar een specifiek kunststuk? Schrijf u in via ons alert systeem. Deze zal u verwittigen indien we dit specifiek kunststuk verkopen.

Bieden

In de zaal zelf;
Live via Drouot digitaal:
Door middel van een kooporder of via telefoon (gratis en vertrouwelijk):

De commissie bedraagt een aanvullende 25% op de verkoopprijs.
Het volgrecht is van toepassing indien de kunstenaar(es) leeft of minder als 70 jaar geleden is overleden en het kunstwerk voor 2000 € of meer geveild is. Het volgrecht bedraagt een aanvullende 4%.

Betaling

Na de veiling zult u een factuur via email verkrijgen.U kunt deze betalen:

  • Per overschrijving
  • Ter plaatse per bankkaart of cash (tot 2999 €)

Afhaling van de gekochte loten

De loten moeten betaald en afgehaald worden binnen de 15 dagen. Hierna worden opslagkosten toegepast (zie de algemene verkoopsvoorwaarden).
Geen enkel lot zal afgestaan worden vooraleer het volledige bedrag betaald is.

Verkoopsvoorwaarden

De verkoop wordt uitgevoerd door een Gerechtsdeurwaarder

Deelname aan de veilingen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende verkoopsvoorwaarden :

1. Om deel te nemen aan een veiling zal elke bieder zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geldige identiteitskaart of geldig paspoort en bankgegevens aan de bv “Les Ventes Damien Voglaire”, afgekort “LVDV”, hebben meegedeeld. De ontvangen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij LVDV hiertoe wettelijk verplicht wordt, en zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid, dat hier beschikbaar is.

2. De hoogste bieder – laatste bieder – zal de winnaar van het bod zijn (hierna de “succesvolle bieder” of “koper” genoemd). Deze zal verplicht zijn om de toewijzingsprijs van het lot contant te betalen, vermeerderd met 25% voor kosten en btw. Daarnaast wordt een volgrecht van 4% geheven op originele kunstwerken van levende kunstenaars of kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden zijn overleden, en dit vanaf een hamerprijs van 2.000,00 euro. De verplichting om deze rechten te betalen blijft ook bestaan in het geval dat hun vordering ontstaat na de verkoop en verwijdering van het lot, zonder enige tijdslimiet. LVDV komt niet tussenbeide in een geschil over de gegrondheid van de vordering van het volgrecht.

3. LVDV behoudt zich het recht voor om elk bod te weigeren, beslissingen te nemen, loten samen te voegen of uit de verkoop terug te trekken zonder dat het een dergelijke beslissing moet rechtvaardigen. Het staat LVDV vrij om een toewijzing af te wijzen, zelfs na afloop van de veiling, zonder dat het deze beslissing moet rechtvaardigen.

4. De loten worden vóór de verkoop publiekelijk tentoongesteld, zodat iedere liefhebber zelf de kwaliteit en de gebreken ervan kan zien en onderzoeken. De verkoop vindt plaats zonder enige garantie, noch wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit, noch wat betreft verborgen of koopvernietigende gebreken van de verkochte artikelen. De gegevens in catalogi, advertenties, brochures of andere schriftelijke of mondelinge vermeldingen van LVDV moeten worden beschouwd als eenvoudige inlichtingen die geen enkele verantwoordelijkheid van LVDV met zich meebrengen. LVDV garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de leeftijd, de toewijzing, de herkomst, het gewicht, de afmetingen, de benaming of de materiële toestand van het lot. Het niet vermelden van een restauratie, ongeval of incident impliceert geenszins dat het lot in een perfecte staat van bewaring verkeert of vrij is van restauratie, slijtage, scheuren, verdoeking, gebrek, defect of andere aanwezige, vroegere of herstelde onvolkomenheden. Omgekeerd impliceert de vermelding van een defect niet de afwezigheid van andere defecten. Verdoeking, parquetage of doublering worden beschouwd als een voorzorgsmaatregel en niet als een defect. De kleuren van de werken in de catalogus kunnen door het drukproces afwijken. Werken in eenzelfde lot zijn niet gecollationeerd.
De koper wordt onweerlegbaar verondersteld het verkochte goed tijdens de expositie persoonlijk te hebben kunnen beoordelen, zelfs wanneer hij aan de veiling deelneemt door middel van communicatie op afstand of door het plaatsen van een schriftelijk inkooporder. De loten mogen niet worden bekeken of onderzocht tijdens de verkoop. Geen enkel bezwaar of verhaalrecht voor gebreken aan de goederen zal worden toegelaten zodra de toewijzing is geschied. De koper heeft geen herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.53.11° van het Wetboek van economisch recht).

5. Aangezien de loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de verkoop, wijst LVDV alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen – wat deze ook mogen zijn – van elke behandeling van het lot door de succesvolle bieder zelf of door een derde partij (met inbegrip van onder andere het verwijderen van het kader van een werk, het verwijderen van een passe-partout, het plaatsen of verwijderen van een band, het schoonmaken, het restaureren, het uitpakken, enz.).

6. Elke persoon die schade toebrengt aan een in de catalogus opgenomen lot, aan een ander goed of aan een persoon tijdens de expositie, de verkoop, de verhuizing van de goederen of op enig ander moment, zal de geleden schade moeten vergoeden. Hij/zij zal ook de schade moeten vergoeden die wordt veroorzaakt door een persoon, voorwerp of dier dat onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt.

7. De inkooporders en telefonische veilingen zijn een gratis dienstverlening aan de klant. LVDV besteedt de grootste zorg aan deze dienst en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van technische of communicatieproblemen, fouten of tekortkomingen in de uitvoering van orders, evenals in geval van niet-uitvoering van orders. Bij een gelijk bod heeft het mondelinge bod voorrang op het schriftelijke bod en het digitale bod. Schriftelijke biedingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze aankomen; bij gelijke biedingen heeft de eerste aangekomene voorrang op de andere.

8. Elke persoon die wenst deel te nemen aan online veilingen, via het Drouot Live-platform, moet kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden van dit platform (te raadplegen op https://www.drouotonline.com), die onafhankelijk zijn en een aanvulling vormen op de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, en deze aanvaarden zonder voorbehoud. LVDV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor technische of andere problemen die zich voordoen op het platform, ongeacht de gevolgen ervan voor bieders online of in de zaal.

9. De Gerechtsdeurwaarder zal soeverein en onherroepelijk beslissen over elk geschil dat kan ontstaan in verband met de biedingen tijdens de verkoop.

10. De kopers zijn verplicht de loten die hen zijn toegewezen te betalen en in ontvangst te nemen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs, binnen de 15 werkdagen na de veiling. Tussen de toewijzing en de bovengenoemde termijn verbindt LVDV zich er uitsluitend toe de loten te goeder trouw te bewaren. Na deze periode behoudt LVDV zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de niet afgehaalde loten terug in de verkoop te brengen. De in gebreke blijvende koper moet LVDV een forfaitair bedrag van 20% van de aankoopprijs betalen om de kosten te dekken (administratie, verzekering, opslag, nieuwe veiling, enz.), onverminderd het recht van LVDV om een volledige schadevergoeding te eisen. Onverminderd een gerechtelijke procedure voor betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper, kunnen loten die niet binnen de hierboven vermelde termijn zijn betaald, opnieuw worden geveild in het kader van een herveiling, zodra LVDV dit passend acht. In dit geval is de koper verplicht het eventueel prijsverschil te betalen, evenals het bovengenoemde forfaitaire bedrag van 20%, onverminderd het recht van LVDV om een volledige schadevergoeding te eisen. De in gebreke blijvende koper kan geen aanspraak maken op het eventuele plus-verschil.

11. De facturen en afschriften zijn contant betaalbaar. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlintresten op aan de wettelijke intrestvoet van 1,75% voor consumenten en van 8,0% voor bedrijven. Bovendien worden bij niet-betaling op de vervaldag de verschuldigde bedragen automatisch verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% bij wijze van contractuele schadevergoeding, met een minimum van 60,00 euro en onafhankelijk van de verwijlintresten.

12. De koper verwerft de eigendom van het onroerend goed pas na de volledige en definitieve betaling van de prijs en bijkomende kosten. Hij kan de levering niet ontvangen voordat deze betaling definitief is geworden. De risico’s worden echter volledig overgedragen aan de koper vanaf het moment van de toewijzing.

13. Iedere koper wordt geacht voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de hem toegewezen loten, in welke hoedanigheid dan ook. In geval van betaling per niet-gecertificeerde cheque heeft LVDV het recht om de uitgifte van de toewijzingen uit te stellen totdat de betaling is ontvangen. De voorwerpen blijven gedurende deze extra periode voor het risico van de koper. Contante betalingen worden niet geaccepteerd boven 2.999,00 euro, binnen de wettelijke grenzen.

14. Het transport, de opslag, de verpakking en de behandeling van de voorwerpen zijn uitsluitend voor rekening en risico van de kopers.

15. Mocht een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige verkoopsvoorwaarden.

16. In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.