AlgemeneVerkoops-/Depotvoorwaarden

1.De Verkoper gelast onherroepelijk de bv “Les Ventes Damien Voglaire”(hierna afgekort "LVDV"), die de opdracht aanvaardt, tot openbare veiling van de voorwerpen opgenomen in het depotborderel en tot ontvangst van de verkoopprijs. De Verkoper geeft uitdrukkelijk toestemming aan LVDV om deze commissie af te houden van de verkoopprijs.

2.De Verkoper garandeert LVDV:
- de rechtmatige eigenaar te zijn van het koop gestelde goed of een voldoende machtiging te hebben vande eigenaar(s) om de goederen te mogen vervreemden.
- dat hij hem alle bekende inlichtingen betreffende de afkomst van de goederen heeft verstrekt en dat hij LVDV onverwijld schriftelijk in kennis zal stellen van de door derden geuite bedenkingen betreffende de eigendom, de toestand en de authenticiteit hiervan.
- dat er geen beperkingen zijn van enige intellectuele of auteursrechtelijke aard welke de gebeurlijke reproductive of publicatie van een afbeelding van het goed, al of niet in verband met een veiling, beletten.
De Verkoper ontslaat LVDV van alle verantwoordelijkheid hieromtrent. Hij zal zowel LVDV, als de eventuele Koper vrijwaren en volledig (met inbegrip van de kosten van juridische bijstand) schadeloos stellen voor alle betwistingen en vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de verkoop van de door de Verkoper aangeboden goederen. Op eenvoudig verzoek zal de Verkoper de netto-opbrengst van de verkoop terugbetalen aan LVDV. Enkel de Verkoper zal verantwoordelijk zijn voor een eventueel gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek.

3. LVDV heeft het recht om de geplande verkoop van een goed naar een latere veiling te verdagen, of zelfs om de voorwerpen uit de verkoop te halen om een lot bestaande uit meerdere goederen te splitsen of om verschillende goederen tot één lot om te vormen.

4.De Verkoper geeft LVDV alle rechten tot het fotograferen van eender welk voorwerp. LVDV behoudt zich het recht een afbeelding van deze voorwerpen te gebruiken (of niet), op eender welk medium –catalogus, reklame enz.- al dan niet in verband met een veiling.

5.De verbintenis tot verkoop van een goed is louter een middelenverbintenis en LVDV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het zich niet voltrekken van de geplande verkoop om welke reden ook. De Verkoper kan geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding of intresten.

6.De bepaling van de limietprijs of de gebeurlijke schatting van de waarde door LVDV heeft, net zoals de bepaling van de auteur, authenticiteit of de leeftijd van het te koop gestelde goed door LVDV, louter de waarde van een opinie. LVDV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de bepaling hiervan.

7. LVDV is verantwoordelijk voor de bewaring van de ontwerpen vanaf hun aflevering in zijn lokalen (zie ook art.8).
Bij een schadegeval kan de Verkoper, in de veronderstelling dat LVDV enige verantwoordelijkheid draagt –en behalve in geval van bedrog-, enkel de reparatiekosten eisen van LVDV. Bij totale vernietiging van het voorwerp kan de schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan de minimumschatting vermeld op het borderel. LVDV is in geen geval verantwoordelijk voor de schade aan de inlijstingen en de ramen. LVDV zal nooit een bedrag schuldig zijn dat hoger is dan het bedrag dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.

8. Niet-verkochte voorwerpen moeten worden opgehaald door de deposant binnen de 15 werkdagen volgend op de verkoop. Na deze termijn neemt LVDV alleen maar een inspanningsverbintenis op, voor wat betreft hun bewaring.De goederen zijn niet meer gedekt door LVDV verzekering. Na afloop van 3 maanden volgend op de verkoop behoudt LVDV zich tevens het recht voor om het betrokken goed te verkopen ten einde de gemaakte kosten te recupereren.

9. De bedragen verschuldigd door LVDV worden aan de Verkoper betaald vier tot acht weken na de dag van de veiling, op de rekening vermeld op het borderel, in zoverre dat de Koper de verkoopprijs en de kosten heeft betaald. Anders gaat LVDV slechts over tot uitbetaling binnen de 5 dagen na de volledige ontvangst hiervan en zal de Verkoper geen enkel recht op interesten kunnen doen gelden.

10. In geval van wanbetaling door de koper, voor welke reden dan ook, kan de deposant enkel de teruggave van het goed eisen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. In dat geval ziet LVDV af van haar commissie.

11. De Verkoper wordt niet betaald voor de verkochte goederen zolang de niet-verkochte goederen niet werden opgehaald.

12. Indien de Verkoper nalaat LVDV zijn concrete betalingsinstructies op schriftelijke wijze te verstrekken, wordt de effectieve uitbetaling uitgesteld. De Verkoper zal in dit geval geen enkel recht op interesten kunnen doen gelden.

13. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen,zal de Verkoper het goed of de goederen slechts kunnen terugnemen na betaling van een vergoeding (voor vervoers-, opslag en encodage –kosten) gelijk aan 15% van het lotensbedrag.

14. Enkel schriftelijke akkoorden met LVDV kunnen hem contractueel binden. Slechts mits een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege LVDV kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden.

15. Elke betwising omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement of het vredegerecht van het kanton waar LVDV zijn maatschappelijke zetel heeft.