Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE
www.voglaire.com
VAN KRACHT OP 01/01/2021

1. DEFINITIES
Het doel van deze clausule is de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te omschrijven:

Catalogus: Document met de lijst van kavels die worden aangeboden op een door de Verkoper georganiseerde veiling, de foto's en de beschrijvingen ervan, met inbegrip van de verplichte reclame-informatie zoals beschreven in artikel R.321-33 van het Wetboek van Koophandel.

Algemene gebruiksvoorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site en zijn Diensten.

Verkoopvoorwaarden : Bijzondere verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor elke veiling en die zijn opgesteld door de Verkoper en die vermeld staan op de Aankondigingen van de aangeboden kavels, op de Site en in de Catalogi.

Inhoud: Woorden, teksten, artikelen, foto's, video's, hyperlinks, bestanden, documenten of elk ander element die via de Site toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

Telefonisch bieden: Een gebruiker die een veiling niet in de veilingzaal kan bijwonen, kan de verkoopsoperator verzoeken te worden opgeroepen wanneer het door hem gewenste lot wordt geveild, zodat hij telefonisch kan bieden alsof hij in de veilingzaal aanwezig was.


Kooporder: Een gebruiker die een veiling niet in de veilingzaal kan bijwonen, kan de verkoopsoperator een kooporder sturen waarin de maximum aankoopprijs van een lot wordt vastgelegd. Het vormt een vaste aankoopverbintenis van de Gebruiker.

Verkoopster: De onderneming Les Ventes Damien Voglaire SRL waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Charleroisesteenweg 162/8 - 1060 Brussel - België - is geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0659 874 568.
Les Ventes Damien Voglaire SRL is een vrijwillige verkoper die veilingen organiseert aan de Charleroisesteenweg 162/8 - 1060 Brussel - België of online op het platform DrouotDigital.

Aankoopordermandje: de ruimte waarin de Gebruiker de op de Site geplaatste Aankooporders bewaart in afwachting van hun definitieve validatie.

DrouotDigital Platform: Platform dat deelname op afstand aan Live Sales en Online Sales via de website www.drouotonline.com mogelijk maakt. Diensten: Alle diensten die door de Verkoper op de Website worden aangeboden en die worden beschreven in artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Site: internetsite die toegankelijk is op http://www.voglaire.com en waarop de algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Gebruiker: Iedere persoon die gebruik maakt van de Site en haar Diensten.

Live veilingen: Veilingen die plaatsvinden in de veilingzalen die gebruikt worden door Les Ventes Damien Voglaire SRL zoals de Charleroisesteenweg 162/8 - 1060 Brussel, live uitgezonden via de platforms MoniteurLive en DrouotDigital.

Online verkopen: Veilingen die uitsluitend online plaatsvinden en toegankelijk zijn via het DrouotDigital-platform.
2. DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De door de Verkoper gepubliceerde Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om online prijsaanvragen te versturen, toegang te krijgen tot de Verkoopcatalogi en op afstand deel te nemen aan Live of Online Verkopen.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen de overeenkomst tussen de Verkoper en de Gebruiker betreffende het gebruik van de Site en zijn Diensten.

In geval van niet-aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, moet de Gebruiker afzien van de toegang tot de Site en het gebruik van de Diensten.

Elke Gebruiker moet de Algemene Gebruiksvoorwaarden lezen en zonder voorbehoud aanvaarden, door middel van een validatiemechanisme met behulp van een selectievakje, wanneer hij online een prijsaanvraag indient of een Aankooporder of een aanvraag voor een Veiling per telefoon valideert.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01/01/2021 en zijn van toepassing op elk gebruik van de Site.
3. DIENSTEN
3.1. VERZOEK OM EEN PRIJSOPGAVE
De Gebruiker die een voorwerp wenst te laten schatten of die een voorwerp wenst te verkopen op een veiling, kan een gratis aanvraag tot schatting indienen bij de Verkoper.
3.1.1. Online schatting
De Gebruiker kan rechtstreeks op de Site op de desbetreffende pagina een online-schatting aanvragen door het formulier in te vullen. De gebruiker wordt verzocht zijn/haar contactgegevens in te vullen en foto's te verstrekken van het voorwerp, de afmetingen ervan en eventuele opmerkingen die een indicatie kunnen geven van de waarde ervan. Het team van de Verkoper verbindt zich ertoe opnieuw contact op te nemen met de Gebruiker om hem een schatting te geven van zijn voorwerp en om het ter veiling aan te bieden.

3.1.2. Schatting bij de Verkoper
De Gebruiker kan de lokalen van de Verkoper bezoeken, waarvan het adres en de openingsuren op de Website zijn vermeld. Het team van de Verkoper verbindt zich ertoe de Gebruiker gratis en zonder verplichting een mondelinge prijsopgave te doen. Indien nodig, zal het team van de Verkoper de Gebruiker uitnodigen om het voorwerp in bewaring te geven voor een grondiger evaluatie.
3.1.3 Inventarisatie thuis
De Gebruiker kan contact opnemen met de Verkoper op het op de Website vermelde adres, zodat op afspraak bij hem thuis een inventaris kan worden opgemaakt van verschillende voorwerpen die hij in zijn bezit heeft. Deze inventaris wordt vervolgens gefactureerd. De ramingen die de verkooporganisatie maakt, ter ondersteuning van de door de gebruiker doorgegeven elementen, worden slechts meegedeeld als indicatie, de veilingprijs die voortvloeit uit het vrije spel van de biedingen.
3.2. PLAATSEN VAN EEN AANKOOPORDER & VERZOEK OM EEN TELEFONISCHE VEILING
Gebruikers kunnen de Verkoopcatalogi online raadplegen via de Site. Een Gebruiker kan deelnemen :

- Live verkopen, hetzij door hun biedingen live door te sturen via een omleiding op het DrouotDigital Platform, hetzij door tot drie (3) uur voor de verkoop een aankooporder of een aanvraag voor een telefonisch bod door te sturen via de Website of door toegang te krijgen tot het DrouotDigital Platform, waarnaar ook een omleiding wordt voorgesteld op de Website; deze aanvragen zullen worden uitgevoerd tijdens de verkoop;
- naar Online Verkoop door te worden doorverwezen naar het DrouotDigital Platform

Wanneer de Gebruiker wordt doorverwezen naar het DrouotDigital Platform, zal de Gebruiker onderworpen zijn aan de eigen gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van dat platform.

De Gebruiker moet informatie verstrekken over zijn identiteit en bankgegevens, aan de hand van een formulier, wanneer hij een Aankoop Order of een Telefonisch Biedingsverzoek op de Website indient, en hij moet alle bewijsstukken overleggen die door de Verkoper kunnen worden gevraagd. Gebruikers hoeven geen account te hebben op de Website of op het Digitale Platform van Drouot om een Aankooporder of een aanvraag voor een Telefonische Veiling in te dienen op de Website.

Hun aankooporder of aanvraag voor een telefonische veiling wordt dan in hun aankoopordermandje bewaard in afwachting van de definitieve validatie door de Gebruiker. De Gebruiker kan Aankoopopdrachten of Telefonische Biedingen plaatsen die betrekking hebben op verschillende Verkopen die door de Verkoper in hetzelfde Aankoopopdrachtenmandje worden georganiseerd.

Zodra alle gewenste Aankoopopdrachten en Telefonische Biedingen aan het Aankoopopdrachtenmandje zijn toegevoegd en de bankgegevens van de Gebruiker zijn aangegeven, valideert de Gebruiker deze door akkoord te gaan met de Verkoopvoorwaarden van de Verkoper en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en door op de validatieknop te klikken.

De Aankooporder of het verzoek om Telefonische Bieding wordt doorgegeven aan de Verkoopverantwoordelijke met het maximumbodbedrag voor een Aankooporder, de identiteit van de Gebruiker, de beschrijving van het betrokken lot en de bankgegevens van de Gebruiker.

De Verkoper mag weigeren de door de Gebruiker toevertrouwde Bestelbon uit te voeren of op de Telefonische Biedingsaanvraag te antwoorden wanneer :
- de identiteits- of solvabiliteitscontrole kon niet worden uitgevoerd ;
- de kavel waarop de Kooporder of de aanvraag voor een Telefonische Veiling betrekking heeft, is gewijzigd en de Verkoper niet in staat is geweest contact op te nemen met de Gebruiker om hem hiervan op de hoogte te stellen;
- als de telefonische veilingaanvraag de oproepcapaciteit van de verkoopsoperator overschrijdt.

De Gebruiker wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de status van zijn Aankooporder of zijn Telefonische Veiling. Indien meerdere Gebruikers Aankoopopdrachten voor hetzelfde bedrag indienen, wordt, indien de winnende inschrijver voor het lot één van de betrokken personen is, voorrang gegeven aan de Gebruiker die zijn Aankoopopdracht het eerst heeft ingediend.

De Gebruiker kan zijn Aankooporder of zijn Aanvraag tot Telefonisch Bieden wijzigen of schrappen door toegang te krijgen tot het lot in de betreffende Catalogus, op voorwaarde dat de wijziging of schrapping plaatsvindt vóór de validatie van zijn Aankoopordermandje door de Gebruiker. Na validatie van het Korf voor Aankoopopdrachten of de aanvraag voor een Telefonische Veiling, is het aan de Gebruiker om contact op te nemen met de Commerciële Operator om zijn aanvraag te wijzigen of te schrappen.

De Sales Operator voert inkooporders en/of telefonische biedingsaanvragen van gelijk bedrag uit in de chronologische volgorde van hun aankomst.

De winnende bieder zal de hoogste en laatste bieder zijn.


Wanneer het lot aan een Gebruiker is toegewezen, bevestigt de Verkoper zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Gebruiker dat hij de succesvolle bieder is.
3.3. ONLINE BETALING EN VOORSCHOT
Een online betalingsformulier stelt de Gebruiker in staat zijn veilingen op afstand te betalen door eenvoudig het nummer van de te betalen bon, het bedrag ervan, alsmede zijn naam en e-mailadres op te geven.

Er is ook een formulier beschikbaar om online stortingen te doen voor toekomstige verkopen die door de Sales Operator worden uitgevoerd.
Betalingstransacties worden door de Sales Operator uitgevoerd via zijn betalingsprovider: Ingenico, PCI-DSS gecertificeerd.
4. VERIFICATIE VAN BANKGEGEVENS
4.1. ONLINE BETALING EN VOORSCHOT
Op de Site worden de bankgegevens van de Gebruiker die voor een veiling betaalt of een voorschot voor een toekomstige veiling stort, door de Verkoper verzameld.

Om de controleprocedures van de gebruiker te versterken, maakt de verkooporganisatie gebruik van de 3D Secure-standaard: de bank van de gebruiker vraagt hem zich te authenticeren aan de hand van een eigen identiteitsverificatiemechanisme (zoals het versturen van een eenmalige code per sms naar zijn mobiele telefoon die moet worden ingevoerd op een internetformulier van de bank die de kaart heeft uitgegeven).

De bankgegevens worden voor de duur van de transactie veilig bewaard door de betalingsprovider van de Sales Operator, Ingenico, die PCI-DSS-gecertificeerd is. Deze norm is een internationale veiligheidsnorm die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens van de kaarthouder te waarborgen en aldus de bescherming van kaart- en transactiegegevens te verzekeren.

De technische methoden voor de verificatie van bankkaarten zijn beveiligd en de vertrouwelijkheid van de bankgegevens wordt gegarandeerd met inachtneming van de geldende wettelijke, reglementaire en beroepsrechtelijke bepalingen.

De Gebruiker kan het bedrag van de veiling ook betalen onder de voorwaarden beschreven in de Verkoopvoorwaarden en op de Site. Deze gegevens worden echter slechts bewaard voor de duur van de transactie.
4.2. PLAATSEN VAN EEN AANKOOPORDER & VERZOEK OM EEN TELEFONISCHE VEILING
Bij het plaatsen van een aankooporder of een telefonische biedingsaanvraag wordt de Gebruiker verzocht zijn bankgegevens in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan de verkooporganisatie, die ze slechts bewaart voor de duur van de veiling, onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het vertrouwelijkheidsbeleid dat toegankelijk is op het volgende adres: http://www.voglaire.com/politique-confidentialite
5. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
De Gebruiker moet ervoor zorgen dat hij beschikt over de technische middelen die zijn aangepast aan het gebruik van de Diensten en, op zijn minst, over de volgende technische aanbevelingen om de toegang tot de Diensten te optimaliseren: de laatste versie van de op de markt beschikbare browsers, een internetverbinding met hoge snelheid.

De Gebruiker is op eigen kosten verantwoordelijk voor de aanschaf, de installatie, het onderhoud en de aansluiting van de verschillende elementen van de configuratie en de telecommunicatiemiddelen die nodig zijn voor de toegang tot de Site en de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke recht en zich billijk te gedragen tegenover de Beheerder van de Verkoop.

De Gebruiker verbindt zich ertoe correcte persoonlijke informatie te verstrekken in de formulieren die hij aan de verkooporganisatie verstrekt.

De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die verband houden met onjuiste informatie die door de Gebruiker is verstrekt.

De Gebruiker garandeert dat geen van de door hem doorgegeven informatie inbreuk maakt op de rechten van derden, noch in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Indien de Gebruiker dit nalaat, behoudt de verkoopsoperator zich het recht voor om elke gepaste actie te ondernemen, met inbegrip van het verwijderen van de verboden inhoud, het opschorten of weigeren van de biedingen van de Gebruiker of het nemen van elke actie, met inbegrip van gerechtelijke stappen.
6. PERSOONLIJKE GEGEVENS
De Verkoper verbindt zich ertoe zich te houden aan de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is (hierna: "de RGPD") en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, bekend als de "Loi Informatique et Libertés".


De Sales Operator is verplicht om persoonsgegevens van Gebruikers te verwerken en, in het bijzonder, te verzamelen in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op het verlenen van de Diensten aan de Gebruikers en het exploiteren van de Site, in het bijzonder door het gebruik van cookies.
De methoden en details van de doeleinden waarvoor deze Gegevens worden verwerkt, zijn beschikbaar in het privacybeleid van de Site, dat kan worden geraadpleegd op het volgende URL-adres: http://www.voglaire.com/politique-confidentialite
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De merken, logo's, tekens en alle andere Inhoud op de Site worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De Verkoper is de enige eigenaar van alle rechten met betrekking tot de Inhoud op de Site, en in het bijzonder alle auteursrechten op de Inhoud die hij online plaatst op de Site.

Het is de Gebruiker verboden de Site of de Inhoud ervan, en in het bijzonder de Catalogi, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te vertegenwoordigen, eruit te halen of op enigerlei wijze te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkooporganisatie, op straffe van gerechtelijke vervolging wegens inbreuk tegen hem.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud van de Site in een strikt persoonlijke context te gebruiken. Het gebruik van de Inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. Het is strikt verboden een hypertext link naar de Site te plaatsen, gebruik makend van de techniek van "framing" of "deep linking", tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de Sales Operator.
8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOOPEXPLOITANT
De Sales Operator streeft ernaar om, in de mate van het mogelijke en in het kader van zijn middelenverbintenis met betrekking tot de werking van de Site, deze 7 dagen op 7 en 24 uur per dag toegankelijk te houden. Niettemin kan de toegang tot de Site tijdelijk of permanent worden gewijzigd, opgeschort of onderbroken wegens technisch onderhoud, migratie of updates, wegens storingen of beperkingen die verband houden met de werking van het internet, zonder dat deze verrichtingen aanleiding kunnen geven tot enig recht op schadevergoeding.

De verkoopsonderneming verbindt zich ertoe dit soort onderbrekingen zo veel mogelijk te beperken.

De Sales Operator, zijn managers, werknemers of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, commerciële verliezen, winstderving of schade aan het merkimago die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten.

De netwerken waarop de Inhoud circuleert, hebben verschillende kenmerken en capaciteiten en zullen waarschijnlijk op bepaalde tijdstippen van de dag verzadigd zijn, hetgeen gevolgen kan hebben voor de downloadtijd en de toegankelijkheid.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Diensten die te wijten zijn aan de toegangsprovider van de Gebruiker, aan overbelasting van het internetnetwerk, aan apparatuur die niet geschikt is voor het onderhoud of de actualisering van de Diensten of aan enige andere omstandigheid waarover de Verkoper geen controle heeft.
9. HYPERLINKS
Op de Site zijn talrijke uitgaande hyperlinks aanwezig, maar de webpagina's waarnaar deze links leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Sales Operator, die geen controle heeft over deze links.

De Gebruiker kan dus de Beheerder van de Verkoop niet verantwoordelijk stellen voor de Inhoud en de bronnen met betrekking tot deze uitgaande hyperlinks.
10. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen en te wijzigen; deze zullen worden aanvaard bij het verzenden van verzoeken om prijsopgaven of het valideren van Inkooporders en verzoeken om Telefonische Biedingen. Indien de Gebruiker deze wijzigingen weigert, verbindt hij zich ertoe de Site niet langer te gebruiken en geen gebruik meer te maken van de Diensten.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT
De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil tussen een Gebruiker en de Verkoper, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper, hetzij op het in artikel 2 vermelde postadres, hetzij op het volgende e-mailadres: lesventes@voglaire.com

Indien de klacht bij de bovenvermelde dienst niets oplevert, kan de Gebruiker, wanneer hij een Consumentgebruiker is in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, het geschil tussen hem en de Verkoper aan een bemiddelaar voorleggen door een klacht in te dienen op de volgende website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Het inschakelen van de bemiddelaar is kosteloos.


Zodra het geschil aan de bemiddelaar is voorgelegd, verzamelt deze de nodige informatie om de zaak te onderzoeken en brengt hij/zij binnen drie maanden advies uit.

Dit advies is niet bindend voor de verkoper of de gebruiker, die het recht behoudt om de zaak voor de rechter te brengen. Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

Indien bemiddeling mislukt en voor elk geschil tussen een consument Gebruiker en de Verkoper, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van de plaats waar de Gebruiker woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst of de rechtbank van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

In geval van een geschil tussen een professionele Gebruiker in de zin van het eerste artikel van de Franse Consumentenwet en de Verkoper met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Parijs bevoegd.
12. INTEGRALITEIT
Indien één of meer bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig worden verklaard, nietig zijn of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wettelijke of reglementaire tekst of ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Het feit dat de Sales Operator geen gebruik maakt van een schending van een van de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden genoemde verplichtingen, mag voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betreffende verplichting.
13. WETTELIJKE KENNISGEVING
De Site wordt gepubliceerd door
Les ventes Damien Voglaire met een kapitaal van .... euro,
gevestigd op Chaussée de Charleroi 162/8
1060 Brussel - België

BTW 0659 874 568

De verantwoordelijke voor deze publicatie is de heer Damien Voglaire
De Site wordt gehost in de zone Europa-Ierland van de Google Cloud Platform-service, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Gebruikers kunnen contact opnemen met de Sales Operator op het volgende adres
 
Les ventes Damien Voglaire
Chaussée de Charleroi 162/8
1060 Bruxelles
Belgique

lesventes@voglaire.com
+32.2.538.69.17